سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود یلمه – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد آمل
علیرضا آبرود – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد آمل

چکیده:

اشریشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس علاوه بر ایجاد فساد در موادغذایی میتوانند در مصرف کنندگان موادغذایی حاوی مقدار کافی از این باکتریها مسمومیت غذایی ایجاد کنند.به همین دلیل از بین بردن این باکتریها به شکلی ایمن اهمیت پیدا میکند. در این مطالعه ما اثر ضد باکتریایی پرتو فرابنفش را در مدت زمان های مختلف، روی اشریشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس ارزیابی کردیم. بدین منظور ابتدا اشریشیا کلی و باسیلوس سوبتیلیس را به ترتیب از شیر خام و برنج استخراج شد و به ترتیب در محیط کشت EMB و MYP به مدت ۴۲ تا ۲۴ ساعت کشت شد؛ در مرحله ی بعد پس از انجام آزمایشات تاییدی مناسب، کشت خالص مربوط به هر یک از باکتریها تهیه شد. بیشترین اثر پرتو فرابنفش روی باکتریها در طول موج حدود ۲۶۰ نانومتر است که در این طول موج باعث ایجاد جهش در آنها میشود. در این تحقیق مشاهده شد که باسیلوس سرئوس نسبت به اشریشیاکلی مقاومت بیشتری به پرتو فرابنفش نشان میدهد و نیز با افزایش مدت زمان پرتودهی و نیز کاهش اثر نور مرئی تعداد میکروارگانیسمها بیشتر کاهش مییابد.