سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیز شیخی گرجان – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
رویا ارباب تفتی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
رضا دامغانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی محمدی پور – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده:

حشرهکشهای نئونیکوتینوییدی از حشرهکشهای سیستمیک هستند. برای تسهیل در نفوذپذیری این نوع حشرهکشها از سطح شاخ و برگ و افزایش کارایی آنها علیه آفات مکنده از مواد افزودنی استفاده میشود. در این تحقیق دو نوع ماده همراه به نام هیومیکس (حاوی اسید هومیک، فولویک اسید، ازت و پتاس و غیره) و جنوبگان (صابون محلول پاشی) با غلظت ۰/۵ در هزار استفاده شد. برای این منظور دو حشرهکش نئونیکوتینوییدی شامل ایمیداکلوپراید SC150، کلوتیانیدین (پانچو WG500) به تنهایی با غلظت ۰/۲ در هزار و مخلوط با جنوبگان ۰/۵ در هزار و یا هیومیکس ۰/۵ در هزار استفاده شد. در این پروژه تیمار دیازینون EC 60% و (۲ در هزار) به عنوان حشرهکش توصیه شده و شاهد (بدون سمپاشی) همراه با تیمارهای بالا در قالب ۸ تیمار و ۳ تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که اضافه کردن جنوبگان و هیومیکس به محلول حشرهکشهای نئونیکوتینوییدی موجب افزایش در کارایی آنها میشوند بهطوریکه حشرهکش کلوتیانیدین به تنهایی ۸۱/۴%، با جنوبگان ۹۶% و با هیومیکس ۹۲/۸% کارایی داشت و ایمیداکلوپراید به ترتیب فوق ۹۲/۱۶ و ۹۰/۶۳ و ۹۲% کارایی داشت. بر اساس اطلاعات موجود هر ۶ تیمار حشرهکش نئونیکوتینوییدی کارایی بیشتری نسبت به دیازینون (۶۹/۲%) داشتند. نتایج بدست آمده از شمارش قطرات عسلک نشان داد که افزودن جنوبگان میتواند برای افزایش کارایی حشرهکش کلوتیانیدین خیلی مناسب باشد درصورتیکه هیومیکس برای ایمیداکلوپراید اثر افزایشی داشت.