سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کمالی جامکانی – دانشجو کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
مریم پیوندی – استاد یار،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مهدی میرزا – دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه اثر نانو کود کلات آهن و کود کلات آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، مرزه satureja hortensis آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۸۹ در شهر ساوه اجرا گردید. تیمار های مورد بررسی شامل ۳ تیمار کاربرد نانو کود کلات آهن در سه غلظت ۱ و ۳ و ۵ کیلوگرم در هکتار و ۳ تیمار کاربرد کود کلات آهن معمولی در ۳ غلظت ۱/۵ و ۴/۵ و ۷/۵ کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد اعمال گردید . بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی این طرح نشان داد اعمال تیمار های مختلف کودکلات آهن نانو و کود کلات آهن سبب افزایش معنی داری در فعالیت آنریم های آنتی اکسیدانی نسبت به گروه شاهد شده است. در تحقیق حاضر امکان جایگزینی نانو کود کلات آهن با کود های رایج کلات آهن بررسی شده است.