سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
محمد امین سمیع – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
مجید اسمعیلی زاده – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

پسته یکی از محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک است و نقش مهمی در صادرات ایران دارد، به منظور ارتقائ خواص کمی و کیفی این محصول تأثیر چند عنصر غذایی روی صفات کمی و کیفی پسته بررسی شد. تأثیر محلول پاشی تیمارهای تغذیه ای به منظور رفع محدودیتهای موجود در جذب عناصر غذایی از طریق خاک در درختان پسته رقم احمدآقایی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی گردید. در این آزمایش تیمار های کلسیم، اوره، روی، ترکیب اوره و کلسیم، روی و کلسیم، اوره و روی، اوره و روی و کلسیم، سم آمیتراز و شاهد در دو مرحله, ابتدای اردیبهشت و ابتدای خرداد اعمال گردید. اثر تیمارها روی خندانی، انس، بدشکلی، طول شاخه و درصد ریزش جوانهها معنیدار بود بهطوریکه ترکیب سه عنصر بیشترین تأثیر را در خندانی و عنصر روی بیشترین اثر را روی پارامترهای انس و بد شکلی داشت. اوره در رشد رویشی شاخهها مؤثرترین و کلسیم در کاهش ریزش جوانه بالاترین تأثیر را داشت. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که آفتکش آمیتراز اثر منفی روی ویژگیهای کمی و کیفی پسته دارد.