سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه تیماجچی –
علی کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات آب و خاک کشور، بخش بیولوژیک خاک

چکیده:

برای مقایسه اثر سمیت انواع قار چکش ها بر کارایی میکوریزا در جذب نیتروژن، عملکرد و میزان پروتئین دانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت در بهار سال ۱۳۸۸ ، به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در چهار تکرار و دو فاکتور هر کدام در چهار سطح شامل قارچ کش (نانو، بیولوژیک، شیمیایی و عدم کاربرد) و میکوریزا گونه( G. etunicatum ،G. intraradices ،Glomus mosseae و عدم کاربرد) انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان دادند که مقدار عملکرد دانه تحت تأثیر میکوریزا قرار نگرفت. این در حالی است که نیتروژن را تحت تأثیر خود قرار داد. از سوی دیگر اثرات متقابل میکوریزا و قار چکش اثر معن یداری را بر میزان نیتروژن برگ، پروتئین دانه و عملکرد دانه نشان دادند. تیمار کاربرد قارچ کش بیولوژیک و عدم مصرف میکوریزا بیشترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص داد، در حالیکه همین ترکیب تیماری کمترین درصد پروتئین را نشان داد. محتوای نیتروژن برگ در ترکیب تیماری عدم مصرف قارچ کش همراه با تلقیح گونه G. intraradiceae بیشترین افزایش را یافت