سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید میثم حسینی – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

خشکی یکی از عوامل محدود کننده بسیار مهم در فاز اولیه رشد و استقرار گیاهان زراعی محسوب می شود.گیاه خرفه دارای خواص دارویی فراوانی است که از جمله آنها می توان به قطع کننده چرک،تسکین دهنده صفرا و معده و خردکننده سنگ مثانه اشاره کرد.به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر شاخص های رشد گیاه خرفه که شامل طول ساقه چه،طول ریشه چه،وزن تر،وزن خشک ونسبت طول ریشه چه به ساقه چه می باشد،آزمایشی در قالب طرح تصادفی با هفت تیمار خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ و چهار تیمار کم آبی در دمای ثابت ۲۵ درجه سانتی گراد و سه تکرار تحت شرایط روشنایی انجام شد.هفت سطح خشکی اعمال شده توسط ۰- و ۱- مگاپاسکال ، و چهار سطح خشکی اعمال /۸،-۰/۶،-۰/۴ ،-۰/۲،-۰/ پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ شامل سطوح شاهد (آب مقطر)، ۱ ۰ میلی لیتردرهر ۲۴ ساعت آبدهی) ، تنش / شده از طریق کم آبی نیز شامل سطوح شاهد( ۱ میلی لیتر درهر ۱۲ ساعت آبدهی) ، ملایم( ۵ ۰ میلی لیتردر هر ۳۶ ساعت آبدهی) و تیمار غرقاب( ۳ میلی لیتر در هر ۱۲ ساعت آبدهی)،می باشد.در رابطه با کم آبی مشاهده / شدید( ۲ شد که طول ساقه چه میان تیمار های شاهد ، ملایم و غرقاب تفاوت چندانی را از خود نشان نداد، در حالی که در تنش شدید کاهش بیشتری داشت که این اختلاف در سطح ۰٫۰۱ معنی دار نبود. طول ریشه چه نیز در تیمار شدید افزایش بیشتری را از خود نشان داده بود که نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری در سطح آماری ۰٫۰۱ نبوده است.وزن تر و وزن خشک گیاهچه ها همزمان با افزایش سطح تنش ، کاهش یافت که این کاهش نسبت به شاهد ودر سطح آماری ۰٫۰۱ معنی دار بوده است.در تنش اعمال شده از طریق پلی ۰- مگاپاسکال اختلاف معنی داری در طول ساقه چه مشاهده نشد ، در حالی که در سطح ۱- مگاپاسکال / اتیلن گلیکول نیز تا سطح ۸ دچار کاهش مشخصی شده بود.طول ریشه چه،وزن تر و وزن خشک گیاهچه ها نیز همزمان با کاهش پتانسیل اسمزی ، کاهش یافت که درسطح ۰٫۰۱ اختلاف معنی داری را نسبت به شاهد نشان داده بود.به طورکلی نتایج حاصله نشان دهنده کاهش فاکتورهای رشد در اثر اعمال تنش خشکی بود.