سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه عموآقایی – دانشگاه کشاورزی شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان
اکبر مستاجران – دانشگاه کشاورزی شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان
فاطمه خدابخش – دانشگاه کشاورزی شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان

چکیده:

در مطالعه حاضر اثر پرای مینگ با آب (هیدراسیون-دهیدراسیون) در زمانهای ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت و مجاورت با مانیتول ۴% (اسموپرایمینگ) در دو زمان ۱۲ و ۲۴ ساعت بر روی وزن خشک و تر ساقه و ریشه گیاه، محتوای کلروفیل a، b و کلروفیل کل دو رقم نخود مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه بین دو زمان پرایمینگ گیاهان رقم آرمان هیدرو پرایم شده برای ۲۴ ساعت بیشترین مقدار وزن تر اندام هوایی و ریشه رانشان می دهند. بیشترین مقدار این صفت برای گیاهان ۱۲ ساعت تیمار شده در تیمار اسموپرایمینگ مشاهده شد. درصورتیکه در رقم بیونیچ گیاهان اسموپرایم شده برای ۲۴ ساعت و هیدرو پرایم شده برای ۱۲ ساعت افزایش معنادار این مشاهده شد. همچنبن گیاهان رقم ارمان ۲۴ ساعت هیدروپرایمینگ شده درمقایسه با ۱۲ ساعت افزایش معنادار محتوای کلروفیل a و b و کل را نشان می دهند. در صورتیکه در رقم بیونیچ تیمارهای هیدروپرایمینگ ۱۲ ساعته افزایش بیشتری را نسبت به گیاهان ۲۴ ساعت تیمار شده نشان میدهند. صفت را نشان دادن د. در مورد صفت وزن خشک اندام هوایی و ریشه بیشترین مقدار این صفت در گیاهان پرایمینگ شده برای ۲۴ ساعت