سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه مهدی پورافرا – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران،
حمید ایران نژاد – استادزراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهله اقبالی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیمین جنتی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثر خاکپوشهای پلیاتیلن و آلی در دورههای مختلف آبیاری بر روی عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان هیبرید آذرگل، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار، در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت اجرا گردید. فاکتورهای اصلی شامل: دور آبیاری ۱۰ ،۷ و ۱۴ روز و فاکتورهایفرعی شامل: تیمارهای خاکپوش پلی اتیلن، کود دامی ۸۵۰ و ۱۷۰۰ و ۲۵۰۰ gr/m2 خاکپوش کلش ،۵۵۰gr/m2 ،۲۵۰gr/m2 و۷۵۰ GR/M2 تیمار بدون خاکپوش(شاهد) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر دور آبیاری بر صفات تعداد و عملکرد دانه، عملکرد روغن در سطح یک درصد و درصد روغن در سطح ۵% معنی دار بود و اثر خاکپوش ها بر تعداد و عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح یک درصد و درصد روغن در سطح یک درصد معنی دار بودند. اثر متقابل دور آبیاری بر خاکپوشها به جز بر صفت تعداد دانه بر بقیه صفات معنی دار نشده است.