سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه مهدی پورافرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا امیری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مالچ های مختلف پلی اتیلن و آلی بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه هیبرید آذرگل آفتابگردان، در سال ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل: سه دور آبیاری (۷، ۱۲، ۱۷ روز) و فاکتور فرعی شامل تیمارهای بدون خاکپوش بعنوان شاهد و انواع خاکپوش های مختلف شامل (پلی اتیلن، خاکپوش کود دامی در سه سطح: سطح یکgr/m2 850، سطح دو gr/m21700، سطح سه gr/m22500 و خاکپوش کلش در سه سطح: سطح یک gr/m2250، سطح دو gr/m2550 و کلش سطح سه gr/m2750) بود. صفات: قطر طبق، قطرپوکی وسط طبق، نسبت قطرپوکی طبق به قطر طبق، وزن خشک تک بوته، عملکرد دانه در بوته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر دور آبیاری برای تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بوده است. اثر خاکپوش ها هم برای تمامی صفات به جز نسبت قطر پوکی طبق به قطر طبق معنی دار شده است ولی اثر متقابل دورآبیاری*خاکپوش فقط برای صفات قطر طبق و عملکرد دانه معنی دار بوده است. بیشترین میزان عملکرد دانه در دور آبیاری ۷ روز (شاهد) و از تیمار خاکپوش پلی اتیلن حاصل شده است.