سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه

چکیده:

به منظور مقایسه و آگاهی از اثر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر روی شاخص های قدرت بذر، این آزمایش با ۲۱ تیمار و د ر۷ گروه تیماری شامب شاهد ( بدون پرایمینگ)، پرایمینگ آبی، پرایمینگ اسمزی در پلی اتیلن گلیکول، پرایمینگ اسمزی در کلرید کلسیم، پرایمینگ غذایی در محلول روی، پرایمینگ غذایی در محلول فسفر و پرایمینگ غذایی در محلول روی + فسفر در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در موییه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه) اجرا گردید. بر اساس تجزیه واریانس اثر گروه های مختلف پرایمینگ بر صفات مشخص شد که بین گروه های تیماری مختلف از نظر تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معین داری وجود داشت. در این حالت نیز بیشترین ضریب تغییرات (۲۵/۹) متعلق به هدایت الکتریکی بود و پس از آن وزن خشک گیاهچه و ریشه چه به ترتیب مقادیر ۲۱ و ۱۹/۱ را به خود اختصاص دادند. بقیه صفات تغییرات پایین تری داشتند. گروه ۶ (پرایمینگ غذایی د رمحلول فسفر) بیشترین سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه را به خود اختصاص داد و نسبت به سایر گروه های تیماری برتر بود.