سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز بانیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
برمک جعفری حقیقی –
ژاله فوژان –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات بیوشیمیایی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم گندم نان، آزمایشی در گلخانه آزمایشی دانشگاه آزاد ارسنجان در سال ۸۸ ۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سطوح خشکی در سه سطح شاهد ۱۰۰% ظرفیت مزرعه ۶۶/۶% ظرفیت مزرعه وتنش زیاد ۳۳/۳ % ظرفیت مزرعه و دو رقم گندم، چمران و مرودشت میباشد. اعمال تنش در مرحله بعد از گلدهی صورت گرفت و یک ماه بعد از اعمال تنش پرولین، کلروفیل abکل کارتونوئید وبعداز رسیدگی فیزیولوژیک گیاه تعداد دانه در هر سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد اندازهگیری قرار گرفت. مقایسه میانگین در اثر تنش خشکی، با افزایش تنش پرولین و کارتنوئید افزایش معنیداری را نشان دادند. اثر متقابل تنش و برعملکردکلروفیل ab نشان داد در هر دو رقم با افزایش تنش میزان این صفات کاهش مییابد که میزان کاهش در چمران کمتر بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر کلروفیل کل، وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر سنبله، پرولین و عملکرد دانه معنیدار است. اثر سطوح مختلف خشکی بر پرولین، کلروفیل abعملکرد دانه و وزن هزار دانه معنیدار شد و اثر متقابل دو تیمار بر کلروفیل abو عملکرد دانه معنیدار گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در شرایط گرم و خشک چمران نسبت به مرودشت از تحمل بیشتری برخوردار است.