سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام بهرامی بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – عضو هیئت علمیدانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تصاویر ابر طیفی سنجنده هایپریون حاوی اطلاعات بسیار غنی از سطح زمین در ۲۴۲ باند ظریف و پیوسته هستند. در این میان عوامل جوی متعددی وجود دارند که محتوی اطلاعات طیفی بعضی از باندها را آلوده میکنند. نتیجتاٌ برای استخراج حداکثر میزان اطلاعات در بهینه ترین حالت از یک تصویر ابرطیفی انجام تصحیحات جوی مرحله ای اجتناب ناپذیر است که منجر به تصحیح اطلاعات باندهای آلوده شده به وسیله عوامل جوی می شود. تصحیحات جوی با دو روش داده پایه و صحنه پایه بر روی تصاویر قابل اعمال هستند. در روش های صحنه پایه بدون نیاز به اطلاعات صحرایی،ناهنجاری های طیفی با استفاده از پردازش اطلاعات طیفی خود تصویر شناسایی و بازیافت می گردند. مقایسه نتایج حاصل از روش های صحنه پایه IAR و QUACبر روی تصویر هایپریونِ زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم با استفاده از روش نقشه بردار زاویهطیفی انجام شد. نتایج آزمایش XRD نمونه های برداشت شده از منطقه الگوی کائولینیت را نشان می دهد. بنابراین مبنای مقایسه طیف کتابخانه ای کانی کائولین قرار گرفت. داده های آماری حاصل از الگوی طیفی پیکسل های تصویر تصحیح شده به روش IAR اختلاف زاویه ای کمتری با طیف مرجع نشان می دهند. بنابراین در تفکیک زون آرژیلیک در مناطق خشک تصحیح جوی IAR پیش پردازشی مناسب جهت بازیافت اطلاعات طیفی داده های ابرطیفی به حساب می آید.