سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا ملکی – دانش آموخته کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشجو
سکینه یگانه – استادیار گروه شیلات،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

هدف از تحقیق مقایسه اثرات بیهوشی عصاره ی گیاهان سنبل الطیب و مریم گلی بود عصاره ی گیاه سنبل الطیب به روش ماسراسیون تهیه شد و عصاره ی گیاه مریم گلی به صورت اماده از بازار خریداری شد و در غلظت های متفاوت روی ماهی کپور معمولی ازمایش شد از عصاره ی سنبل الطیب غلظت های ۴/۱۵و ۶/۸۱ گرم در لیتر و از گیاه مریم غلظت های ۰/۱۷۵،۰/۱۲۵،۰/۰۷۵ و ۰/۲۲۵ گرم در لیتر مورد استفاده قرار گرفت سپس ۶۰ عدد بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio بامیانگین طول کل و وزن به ترتیب ۱/۸۵±۱۲/۴۸ سانتی متر و ۷/۹۹± ۲۷/۲۵ گرم مورد ازمایش قرار گرفت دما pH شوری وسختی اب مورد استفاده به ترتیب ۱/۰۲،۶/۷،۲۱c قسمت در هزار و ۶۵۱ میلی گرم کربنات کلسیم د رلیتر بود انالیز اماری داده ها با استفاده از انالیز واریانس یکطرفه و مقایسه میانگین ها با ازمون دانکن صورت گرفت. با مقایسه میانگین زمان های بیهوشی و احیای بدست امده از غلظت های متفاوت مریم گلی و سنبل الطیب مشاهده می شود که تفاوت معنی داری در میانگین ها وجود دارد۰٫۰۵>p به طوریکه با افزایش غلظت این روند معنی دار افزایش می یابد و کوتاه ترین و بیشترین زمان برای بیهوشی در غلظت ۰/۲۲۵ گرم د رلیتر مریم گلی و غلظت ۴/۱۵ گرم در لیتر سنبل الطیب با زمان ۴/۶۱±۲۵۰ ثانیه و ۲۴/۵±۵۷۵/۳ ثانیه و برای احیا کمترین وبیشترین زمان در غلظت های ۴/۱۵ گرم در لیتر سنبل الطیب و ۰/۰۷۵ گرم در لیتر مریم گلی با زمان های ۱۷/۵±۳۴۲ ثانیه و ۹۶۱/۶±۳/۵۱ ثانیه بدست امد.