سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی طویلی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
معصومه موقری – دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر برخی هورمونهای شیمیایی بر ویژگیهای جوانه زنی بذور دو گونه آگروپیرون، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار ۲۵ بذری انجام گرفت. تیمارها شامل دو گونه (Ag. desertorum و Ag. elongatum)، نوع هورمون (اکسین، سیتوکنین و جیبرلین) و غلظت هورمون‌ها (۲۵ و ۵۰ پی‌پی‌ام) بودند. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه و بنیه بذر گونه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اسید جیبرلیک در هر دو غلظت ۲۵ و ۵۰ ppm باعث افزایش سرعت جوانه زنی و در غلظت ppm 50 باعث افزایش طول ریشه چه در هر دو گونه Ag. desertorum و Ag. elongatum شده است. ضمن اینکه غلظت ppm 50 این هورمون بنیه بذر، طول گیاهچه و طول ساقه چه گونه Ag. elongatum را نیز به طور معنی داری افزایش داده است. در حالیکه هورمون سیتوکینین در هر دو غلظت ۲۵ و ۵۰ ppm کمترین تأثیر را بر سرعت جوانه زنی و در غلظت ppm 50 کمترین تأثیر را بر بنیه بذر و طول ریشه چه دو گونه مورد مطالعه داشته است. ضمن اینکه غلظت ppm 50 این هورمون کمترین تأثیر را بر طول گیاهچه و طول ساقه چه گونه Ag. elongatum داشته است. هر سه هورمون در هر دو غلظت باعث افزایش درصد جوانه زنی شده ولی این افزایش معنی دار نبوده است.