سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید کشاورزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیماری شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
جواد رزمی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی و
سلیمان جمشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد اکبرزاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی توسط باکتری Ralstonia solanacearum ایجاد شده و در جهان از نظر میزان خسارت روی سیب زمینی و گوجه فرنگی اهیمتی ویژه دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاهان رازیانه.( Foeniculum vulgare Mill ( و گزنه ) Urtica dioica L. ( بر روی باکتری عامل پژمردگی آوندی و همچنین تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و کشندگی در شرایط آزمایشگاهی بود. بررسی خاصیت ضد میکروبی گیاه رازیانه و گزنه توسط روشهایانتشار دیسک و رقت سازی در لوله، به ترتیب به منظور تعیین قطر هاله بازدارنده رشد و مقدار حداقل غلظت بازدارنده و کشندهپس از انتقال به محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از غلظت های مختلف عصاره انجام شد. نتایج مبین آن بود که عصاره اتانولی گیاهان رازیانه و گزنه بترتیب با غلظت اولیه ۰۳۳ و ۰۳۳ میلی گرم بر میلی لیتر بترتیب باعث ایجاد هاله بازدارنده ای به قطر حدود ۰ و ۵ میلی متر و به ترتیب در غلظت های۱۸/۷۵و۴/۶۸میلی گرم بر میلی لیتر برای گیاه رازیانه خاصیت کشندگی وخاصیت بازدارندگی و به ترتیب در غلظت های۱۲/۵و۳/۱۲میلی گرم بر میلی لیتر برای گیاه گزنه خاصیت کشندگی و خاصیت بازدارندگی رشد در بیوار ۰/ نژاد ۰ باکتری Ralstonia solanacearum داشت.