سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین مرادی فیلی – کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
الهه عرب عامری – استادیار دانشگاه تهران
محمود شیخ – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسیومقایسه اثر بازخورد جنسیت مربی )زن و مرد( در اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون می باشد. برای دستیابی به این هدف تعداد ۷۵ آزمودنی به صورت تصادفی سازی بلوکی در دو گروه بازخورد مربی مرد به دختران ورزشکار و بازخورد مربی زن به آزمودنی های دختر تقسیم شده اند . آزمودنی های هر دو گروه در مرحله اکتساب طی ۱۱ روز و هر روز ۰ بلوک ۱۵ تایی که شامل ۰۵ سرویس می شود را اجراکردند. که آزمودنی ها بر اساس اجرا از مربی در مورد عملکرد اجرا بازخورد دریافت می کردند که در پایان هر جلسه آزمودنی ها یک بلوک ۱۵ تایی را به عنوان آزمون عملکرد اجرا می کردند و برای آنها به عنوان آزمون عملکرد آن روز ثبت می گردید. آزمون یادداری بعد از ۳۱ ساعت از آزمون اکتساب انجام و آزمون انتقال با ۰/۵ متر در جابجایی آزمودنی ها به سمت عقب زمین اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونها اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در شرایط بازخورد مربی مرد و زن به آزمودنی های دختر در هر سه مرحله اکتساب، یادداری و انتقال پیشرفت نشان داده شده است ودر مقایسه دو گروه، گروه بازخورد مربی مرد در مرحله اکتساب پیشرفت بیشتری را نشان داد اما در مراحل دیگراختلافی در دو گروه قابل مشاهده نبود. احتمالا در گروه بازخورد مربی مرد در مرحله اکتساب به دلیل انگیزشی که در آزمودنی ها و اعتمادی که آزمودنی ها به مربی مرد کرده اند باعث پیشرفت شده باشد اما این روند در مراحلدیگر تاثیر گذار نبوده است وبین دو گروه در مراحل یادداری و انتقال اختلاف معنا داری مشاهده نگردید ومی توان احتمالا نتیجه گرفت که تاثیر این انگیزه به صورت موقتی بوده است و فقط در زمان حضور مربی تاثیر گذار بوده است. این تحقیق نشان داد که اثر بازخورد مربی مرد فقط در زمان حضور مربی و در هنگام ارائهبازخورد به آزمودنی تاثیر گذار می باشد.