سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا السادات علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله روشنفکر – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان حسیبی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکر باشی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذر چغندر قند، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ به صورت طرح اسپلیت بلوک در ۳ تکرار انجام گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های چغند رقند (۱۳۰۳۰ و ۲۲۳۹۳ و IC و BR1) و فاکتور فرعی شامل هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با تیمارهای نیترات پتاسیم ۰/۵ درصد و نیترات پتاسیم ۰/۱ درصد بود. نتایج نشان داد که اسموپرایمینگ رد مقایسه با هیدروپرایمینگ، دردص جوانه زنی، سرعت جوانه زین، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر را افزایش داد. از بین ارقام مورد بررسی، رقم ۲۲۳۹۳ بیشترین واکنش را به تیمار پرایمینگ در افزایش درصد و سرعت جوانه زنی و رقم IC بیشترین واکنش را به تیمار پرایمینگ در افزایش طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر نشان داد. نتایج این ازمایش نشان داد که اسموپرایمینگ جوانه زنی و رشد گیاهچه های ژنوتیپ های مختلف چغندر قند را رد مقایسه با هیدروپرایمینگ افزایش داد.