سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی پیروی پره ئی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدمظفر مهدی زاده تکلیمی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حسین نوروزیان – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات استفاده از گیاه دارویی )پودر ژل آلوئه ورا(، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد سیستم ایمنی جوجههایگوشتی نژاد کاب سویه ۰۵۵ ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۰ تیمار جیره پایه )شاهد(، جیره پایه + ۰/۱%پودر ژل آلوئه ورا ، جیره پایه +۰/۲%پودر ژل آلوئه ورا، جیره پایه +۲۰ppmآنتی بیوتیک، جیره پایه + ۰/۱%پروبیوتیک با ۳ تکرار جمعاً بر روی ۰۶۵ قطعه جوجه به مدت ۲۲ روز اجرا گردید ) جیره حاوی پروبیوتیک دارای ۴ تکرار بود (. در پایان دوره ی آزمایش عملکرد سیستم ایمنی ) تعداد گلبول های سفید، تعدادمنوسیت و لنفوسیت در خون ، تیتر آنتی بادی ها علیه بیماری های نیوکاسل و آنفولانزا ( مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. در عملکرد سیستم ایمنی، بیشترین وزن غدد لنفاوی )بورس فابرسیوس( در تیمار حاوی پودر ژل آلوئه ورا ۰/۱و۰/۲%در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید در ضمن پودر ژل آلوئه ورا در هر دو دوز مورد استفاده از نظر عددی سبب افزایش تعداد گلبول های سفید خون گردید. همچنین بیشترین تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل مربوط به تیمار حاوی پروبیوتیک و بالاترین میزان تیتر آنتی بادی علیه بیماری آنفولانزا در تیمار حاوی پودر ژل آلوئه ورا ۰/۲%در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید