سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیبه سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
فیروز صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یوسف جعفری آهنگری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه اثر آنتی اکسیدانی کنگرفرنگی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. این مطالعه در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در محل ایستگاه تحقیقاتی طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. بدین منظور، تعداد ۳۰۰ جوجه یک روزه از سویه تجاری راس به مدت ۴۲ روز بر روی بستر پرورش یافتند. یک جیره پایه برای هر یک از دوره های آغازین (۲۱-۰روزگی) و پایانی (۲۱-۴۲ روزگی) تهیه و با پودر کنگرفرنگی و ویتامین E مکمل شدند. در این تحقیق از سطوح ۵/۱ و ۳ درصد کنگر فرنگی و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E در قالب ۴ تیمار و ۵ تکرار استفاده شد. در این آزمایش وزن بدن در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد کاهش یافت به طوری که این کاهش درتیمار ۳ درصد کنگرفرنگی معنی دار بود(۰۵/۰p<). در مصرف خوراک، تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر وزن ران، سینه، قلب، چربی و لاشه نداشتند، اما وزن کبد و سنگدان به طوری قابل توجه ای افزایش داشت (۰۵/۰p<).