سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین آرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و من
مجید اونق – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد هنردوست – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در حال حاضر، بیابانزایی به عنوان یک معضل، گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف از این تحقیق، مقایسه اثر نقشه شیب، سنگ و کاربری در خطر بیابانزایی دشت گنبد – داشلی برون و همچنین ارزیابی معیار زمین شناسی و ژئومورفولوژی بر اساس متدولوژی IMDPA در وضعیت بیابانزایی و ارائه نقشه بیابانزایی در منطقه می باشد. طبق مدل به هر۳ شاخص شیب، حساسیت سنگ و کاربری اراضی براساس تأثیر آن در بیابانزایی وزنی داده شد، که با محاسبه میانگین هندسی از امتیاز شاخص ها و بهره گیری از نرم افزار Arcgis نقشه های وضعیت فعلی بیابانزایی مربوط به هر شاخص تهیه گردید و با تلفیق نقشه شاخص ها، نقشه وضعیت فعلی بیابانزایی معیار زمین شناسی و ژئومورفولوژی بدست آمد. برای تطابق نقشه های شیب و سنگ و کاربری از نرم افزارIDRISI و شاخص کاپا استفاده شد. نتایج بدست امده نشان می دهد که ۱/۹ درصد از کل مساحت منطقه دریاچه، ۸۱/۵ درصد در کلاس متوسط و ۱۶/۵۶ درصد در کلاس شدید بیابانزایی قرار دارد. متوسط وزنی ارزش کمی شدت بیابانزایی برای کل منطقه بر اساس معیار انتخابی ۱/۹۹ تعیین گردیده است. همچنین نتایج بر اساس شاخص کاپا نشان داد که میزان تطابق نقشه ی حساسیت با شیب و حساسیت با کاربری و شیب با کاربری با هم تفاوت دارند. که مقادیرشاخص های کاپای محاسبه شده در نقشه های حساسیت سنگ با شیب و شیب با کاربری کمترین و در نقشه ی حساسیت با کاربری بیشترین مقدار خود را دارد.