سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه شکیبائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
شکوفه انتشاری – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

قارچهای میکوریزی قادرند اثرات نامطلوب خشکی را درگیاهان تعدیلنمایند سیلیس نیز به عنوان یک عامل فعال کننده قادر است تایر مثبت درتنشهای غیرزیستی و زیستی درگیاهان داشته باشد از این روهدف از این ازمایش بررسی و استفاده ازقارچ میکوریز آربوسکولار و سیلیس و مقایسه تنش این دو درکاهش نیاز آب درخیار گلخانه ای تحت شرایط تنش خشکی بود بدین منظور ازمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار و تیمارهای سیلیس میکوریز خشکی و کنترل درشرایط کنترل شده گلخانه برروی گیاه خیار انجام شد نتایج این ازمایش نشان داد که میکوریز به تنهایی بعدازاعمال تنش باعث افزایش سطح برگ وزن خشک ریشه برگ و میوه شد سیلیس نیز باعث افزایش وزن خشک ریشه برگ و میوه شد بطور کلی سیلیس و میکوریز توانستند این خصوصیات مورفولوژیکی را درگیاه تحت شرایط تنش بهبود بخشند.