سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی
بهنام امیری بشلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیده زهرا حسینی – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی ازافات کلیدیمرکباتPlanococcus citr میباشد سابقه نسبتا طولانی کاربرد سموم شیمیای علیه شپشک آرد آلود مرکبات پدیده مقاومت آفت نسبت به آفت کشها و اثرات مخرب زیست محیطی نیاز به روشهای جایگزینی که فاقد اثرات نامطلوب یاد شده باشد را توجیه میکند دراین مطالعه اثرسمیت تنداکسیرعصاره فلفل تند پالیزین عصاره اکالیپتوس سیرینول عصاره سیر و درآزمایشی جداگانه افزودن سینرجیست برتر به سموم فوق به منظور کاهش غلظت سموم مورد بررسی قرارگرفت دراین بررسی ازکدوی حلوایی برای پرورش شپشک آرد الود استفاده شد و پوره سن ۲ شپشک آردآلود تحت تاثیر غلظت های مختلف عساره گیاهی قرارگرفت و تلفات بعد از ۹۶،۷۲،۴۸،ساعت شمارش گردید اینآزمایش با پنج دز ازحشره کش گیاهی تنداکسیر و پالیزین و پنج دز از سیرینول به علاوه شاهد آب مقطر و سپس سه دز ازحشره کش گیاهی تنداکسیر و پالیزین و چهاردز ازسیرینول به علاوه شاهد آب مقطر با افزودن سینرجیست برتر ۱۰۰۰ppm مورد بررسی قرارگرفت