سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دام و طیور گرایش تغذیه دام و طیور
مصطفی محمدی –
سارا نامور – کارشناس ارشد علوم دام و طیور
جواد نصر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه اثرسطوح مختلف بنتونیت سدیم جی – بایند برنرخ وقوع آسیت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد ۲۴۰قطعه جوجه گوشتی نژاد راس در۴واحدآزمایشی بمدت ۴۲روزبرروی بسترپرورش یافتند یک جیره پایه با درنظر گرفتن حداقل احتیاجات توصیه شده توسط NRC1994 برای دوره های آغازین ۱۱-۱روزگی و پایانی ۴۲-۲۹روزگی تهیه شد پرندگان تحت تیمارهای محدودیت غذایی روزانه ۸ ساعت درقالب ۳تیمار آزمایشی درفاصله روزهای ۷تا۲۱روزگی ۲۱-۷T و۱۴تا۲۸روزگی ۲۸-۱۴T و از۲۸-۳۵روزگی ۳۵-۲۸T تغذیه شدند درحالیکه تغذیه پرندگان تیمارشاهد بصورت آزاد بود درصد مرگ و میرکل و مرگ ناشی ازآسیت درتمام تیمارهای محدود یت غذایی بویژه درT7-21 ,T14-28(P<0/05 نسبت به گروه شاهد کمتر بود همچنین وقوع آسیت درپرندگان تحت تیمارهای T7-21 ,T14-28 درمقایسه با گروه شاهد بصورت معنی دار کاهش یافت پرندگان تحت تیمار ۳۵-۲۱T غلظت بالاتری ازگلوکز خون درمقایسه با تیمارهای شاهد و ۷-۲۱T داشتند