سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه خدابخش – دانشگاه کشاورزی شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان
ریحانه عموآقایی – دانشگاه کشاورزی شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان
اکبر مستاجران – دانشگاه کشاورزی شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان

چکیده:

در مطالعه حاضر اثر پرایم ینگ با آب (هیدراسیون-دهیدراسیون) در زمانهای ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت و مجاورت با مانیتول ۴% (اسموپرایمینگ) در دو زمان ۱۲ و ۲۴ ساعت بر روی وزن خشک و تر ساقه و ریشه گیاه، محتوای کلروفیل a، b و کلروفیل کل دو رقم نخود مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه بین دو زمان پرایمینگ گیاهان رقم آرمان هیدرو پرایم شده برای ۲۴ ساعت بیشترین مقدار وزن تر اندام هوایی و ریشه رانشان می دهند. بیشترین مقدار این صفت برای گیاهان ۱۲ ساعت تیمار شده در تیمار اسموپرایمینگ مشاهده شد. درصورتیکه در رقم بیونیچ گیاهان اسموپرایم شده برای ۲۴ ساعت و هیدرو پرایم شده برای ۱۲ ساعت افزایش معنادار این صفت را نشان دادند. در مورد صفت وزن خشک اندام هوایی و ریشه بیشترین مقدار این صفت در گیاهان پرایمینگ شده برای ۲۴ ساعت مشاهده شد. همچنبن گیاهان رقم ارمان ۲۴ ساعت هیدروپرایمینگ شده درمقایسه با ۱۲ ساعت افزایش معنادار محتوای کلروفیل a و b و کل را نشان می دهند. در صورتیکه در رقم بیونیچ تیمارهای هیدروپرایمینگ ۱۲ ساعته افزایش بیشتری را نسبت به گیاهان ۲۴ ساعت تیمار شده نشان میدهند.