سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تکتم کاظمینی – دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهرامعلی قنبری هاشم آبادی – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی مدرس غروی – استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتضی عزیزالهی علی آبادی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف پژوهش مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی برذهن آگاهی با گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی بود نمونه شامل ۲۰ نفر از رانندگان تاکسی شهر مشهد بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به شیوه تصادفی در دو گروه جایگزین شدند درگروه یک درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی و درگروه دوم درمان شناختی رفتاری اجرا شد ابزارهای سنجش عبارت بودند از مقیاس خشم رانندگی پرسشنامه ابراز خشم در رانندگی نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری باعث کاهش معنادار خشم رانندگی ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگی و افزایش معنادار ابراز انطباقی سازنده خشم رانندگی می گردد.