سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم قربانی – دکتری روانشناسی
حمید کاظمی – استادیار دانشگاه اصفهان
طاهره قربانی – کارشناس ارشد روانشناس بالینی

چکیده:

اختلال سوئ مصرف مواد با ماهیت عودکننده و مزمن دمنه وسیعی از مداخلات روانی اجتماعی و دارودرمانی را به خود اختصاص داده است امروزه ترکیبی از درمانهای دارویی و روانشناختی با هدف درمان و پیشگیری ازعود مجدد مصرف و به دنبال آن افزایش همزیستی روانشناختی دراین بیماران می باشد یکی ازمهمترین راهبردهای پیشگیری از بازگشت درمان های روانشناختی برنامه های درمان های نگهدارنده با داروهایی چون متادون بوپرونورفین ودرمانهای حمایتی است براین اساس پژوهش حاضر به مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری CBT مبتنی برمهارت آموزی درمانهای نگهدارنده با بوپرونورفین BMT و متادون MMT درتغییر باورهای خودکارآمدی و تنظیم هیجان درپیشگیری از بازگشت مصرف دربیماران مبتلا به سوءمصرف صورتگرفته استدرمان شناختی رفتاری با ایجاد تغییر درمتغیرهای شناختی و رفتاری مرتبط با سوئ مصرف مواد مانند باروهای خودکارامدی و راهبردهای تنظیم هیجان خطربازگشت به مصرف مواد را کاهش میدهد.