سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نصیر لندی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
غلامرضا قلمکاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مجید طغیانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فرامرز فکری – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،

چکیده:

این مطالعه جهت ارزیابی اثر پودر میوه زیتون تلخ در عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد . در این آزمایش ۲۴۰ جوجه گوشتی یک روزه (راس ۳۰۸ ) به ۴ تیمار ، هر تیمار با ۴ تکرار شامل ۱۵ جوجه اختصاص داده شدند .در طول این آزمایش جوجه های گوشتی ۰ ،۰/۷ درصد یا ۲/ ۱ درصد از پودر میوه زیتون تلخ را در مقایسه با آنتی بیوتیک افزایش دهنده ی رشد فلاووفسفولی پول برای مدت ۶هفته دریافت می کردند. متوسط مصرف خوراک روزانه ، متوسط افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره های آغازین، رشد و پایانی اندازه گیری شدند . وزن بدن در روزهای ۱۴ ، ۲۸ و ۴۲ روزگی تعیین شد . در کل دوره ی آزمایش بالاترین متوسطافزایش وزن روزانه در جوجه هایی که آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول را دریافت می کردند مشاهده شد . در کل دوره ی آزمایشمتوسط افزایش وزن روزانه در گروه هایی که ۷/ ۰ درصد پودر میوه زیتون تلخ را دریافت می کردند نسبت به گروه هایی کهفلاووفسفولیپول را دریافت می کردند به طور معنی داری کاهش یافت( p<0.05 ) . مصرف میوه زیتون تلخ تاثیر معنی داری بر متوسطمصرف خوراک روزانه نداشت.از نظر ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری در بین تیمارهای آزمایش مشاهده نشد .از نتایج این تحقیق چنین برداشت می شود که استفاده از میوه زیتون تلخ به عنوان ماده ی افزودنی برای عملکرد جوجه های گوشتی مفید نیست ومیوه ی زیتون تلخ جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک رشد نمی باشد