سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی عرب – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
امراله ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید نصیری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

اعتیاد به مواد یکی ازمعضلات روبه رشدی است که دارای جنبه های پیچیده روانشناختی اجتماعی و فرهنگی است و با برخی اختلالات روانپزشکی دارای همپوشی است اخیرا درمانگران براستفاده از مفاهیم و اموزه های معنوی درغنی ترکردن درمانهای شناختی تاکید کردهاند هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی روشهای درمان شناختی مبتنی برمعنویت درکاهش افسردگی اضطراب و میزان عود بیماران وابسته به مواد است نوع مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل است ازمودنیها شامل ۳۰نفر وابسته به مواد ازمراکز درمان اعتیاد شهر اصفهان بودند بصورت راندوم به سه گروه a شناختی مبتنی برمعنویت B گروه شناختی رفتاری رایج C گروه کنترل اختصاص یافتند برای گروه A پروتکل شناختی رفتاری غنی شده با اموزه های معنوی و دینی در ۸جلسه و برای گروه B پروتکل شناختی رفتاری رایج ۸جلسه اجرا شد قبل ازدرمان و پایان درمان و سه ماه پس از آن گروه ها ازلحاظ میزان افسردگی اضطراب و مصرف مواد با مقیاسهای Zung inventory Anxiety Scale ( ،) Beck وDepression Inventory ( ،) Urine Analysisارزیابی شدند داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده ازروشهای تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد.