سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم کلهرنیاگلکار – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
حمیدرضا حاتمی – استادیار دانشگاه امام حسین
نرگس فتحی احمدسرائی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخش درمان مذهبی و آموزش ایمن سازی درمقابل استرس درکاهش اضطراب و فشارخون بیماران مذهبی و غیرمذهبی مبتلا به فشارخون می باشد روش تحقیق ازمایشی با طرح پیش ازمون پس ازمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شامل همه بیماران مبتلا به فشارخون درشهرکرج است که ازمیان مراکز بهداشت و درمان به شیوه نمونه گیری داوطلبانه یک مرکز انتخاب و سپس بصورت تصادفی تعدد۴۰بیمار به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند سپس بصورت تصادفی درگروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند افراد گروه آزمایش باتوجه به نمره پرسشناهم دینداری به دو گروه تقسیم شده و تحت اموزش قرارگرفتند بیماران مذهبی علاوهب راموزش ایمن سازی درمقابل استرس تحت درمان مذهبی هم بودند ابزار سنجش پرسشنامه دینداری مقیاس اضطراب کتل و دستگاه فشارسنج بود داده هاازطریق تحلیل واریانس و با استفاده ازنرم افزار sPSS نسخه ۱۸ بررسی شدند