سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

منیره مهدی پور – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
یداله زرگر – دانشگاه شهیدچمران اهواز
ایران داودی –

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی روانشناختی دارویی با درمان دارویی برافزایش سلامت روان بهبود کیفیت زندگی و کاهش علایم دربیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر IBS شهراهواز بود از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گزارش شهراهواز ۳۰نفر به روش نمونه گیری هدفمند برای شرکت درپژوهش انتخاب شدند روش این پژوهش بشه تجربی میدانی ازنوع پیش آزمون پس ازمون با گروه کنترل می باشد بدین صورت که بیماران پس ازارزیابی اولیه توسط پزشک متخصص گوارش به صورت تصادفی دردو گروه ترکیب دارودرمانی و درمانهای روانشناختس به عنوان گروه آزمایش و دارودرمانی تنها به عنوان گروه کنترل جایگزین شدند بیماران پرسشنامه های SCL-25 کیفیت زندگی و ROM – III را درسه مرحله پیش آزمون پس ازمون و پیگیری تکمیل نمودند گروه ازمایش ۱۲ جلسه درمانهای روانشناختی را دریافت نمود نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری MANCOVA حاکی از آن بود که این روش درمانی باعث افزایش سلامت روان بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم دربیماریان متبلا به سندروم روده تحریک پذیر درازمودنی ها گروه ازمایش درمقایسه با گروه کنترل درمرحله پس ازمون گردید.