سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد احمدی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مجد – دانشجوی دکتری

چکیده:

دربررسی و تحلیل شبکه های لوله درحالت جریان غیرماندگار با توجه به تغییرات سریع سرعت سیال اعمال ضریب اصطکاک از اهمیت خاصی برخوردار میباشد دراین مقاله ابتدا تنش برشی درجریان غیرماندگار مورد بررسی قرارگرفته است سپس براساس روابط بدست آمده یک تابع وزنی تخمین زده می شود که به عدد رینولدز جریان و زمان سپری شده از ابتدای جریان وابسته خواهد بود درادامه ضریب اصطکاک غیرماندگار محاسبه خواهد شد درانتها براساس روابط و معادلات بیان شده به بررسی یک مثال پرداخته می شود مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی موجود نشان دهنده لزوم اعمال مدلهای اصطکاک غیرماندگار جهت تحلیل دقیق تر جریانهای غیرماندگار درشبکه لوله ها می باشد.