سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید جعفری مقدم – اعضاء باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و بجنورد
پویا آروین – دانش آموختهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات کودهای حیوانی و شیمیایی و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، آزمایشی به صورت ۱۳۸۸ و در مشهد اجرا گردید. در ۸- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۹ این آزمایش نوع کود در چهار سطح (کود مرغی، گاوی، گوسفندی و شیمیایی) و رقم در سه سطح سایونز، گاسکوژن و پیشتاز مورد بررسی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده در این تحقیق عملکرد نهایی دانه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در متر مربع و وزن هزار دانه بودند. نوع کود و رقم، به جز وزن هزار دانه بر سایر صفات اندازهگیری شده در آزمایش اثر معنیداری گذاشتند. کود مرغی بیشترین عملکرد و اجزاء عملکرد راایجاد کرد، و ارقام سایونز و گاسکوژن نسبت به رقم دیگر میانگین بیشتری را در کلیه صفات اندازهگیری شده نشان دادند. با توجه به نتایج، استفاده از کودهای دامی مثل کود مرغی میتواند جایگزین مناسبی برای کود شیمیایی وکلیدی برای نیل به کشاورزی ارگانیک باشند