سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید جعفری مقدم – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مریم رضاپور – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پویا آروین – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تیمور خندان – دانش آموختهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات کودهای حیوانی و شیمیایی و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ و در مشهد اجرا گردید. در این آزمایش نوع کود در چهار سطح (کود مرغی، گاوی، گوسفندی و شیمیایی) و رقم در سه سطح سایونز، گاسکوژن و پیشتاز مورد بررسی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده در این تحقیق عملکرد نهایی دانه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در متر مربع و وزن هزار دانه بودند. نوع کود و رقم، به جز وزن هزار دانه بر سایر صفات اندازهگیری شده در آزمایش اثر معنیداری گذاشتند. کود مرغی بیشترین عملکرد و اجزاء عملکرد را ایجاد کرد، و ارقام سایونز و گاسکوژن نسبت به رقم دیگر میانگین بیشتری را در کلیه صفات اندازهگیری شده نشان دادند. با توجه به نتایج، استفاده از کودهای دامی مثل کود مرغی میتواند جایگزین مناسبی برای کود شیمیایی و کلیدی برای نیل به کشاورزی ارگانیک باشند