سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرزاد کبیری نژاد – دانشجوی دکتری تخصصی خاکشناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

چکیده:

امروزه از کودها به عنوان ابزار برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده میشود. در سالهای اخیر استفاده از کمپوست شهری به دلیل ارزان بودن، رواج یافته است. کمپوست شهری حاوی مقادیر زیادی عناصر پر مصرف و کم مصرف هستند که پس از افزایش به خاک میتوانند رشد و عملکرد گیاه را افزایش دهند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثرات کمپوست شهری و کوددامی بر برخی خصوصیات شیمیایی دو نوع خاک با بافت متفاوت لومی رسی و لومی شنی و عملکرد گیاه ذرت میباشد. این مطالعه در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد خوراسگان، با دو سطح کمپوست شهری و کود گاوی ( ۲۵ و ۵۰ تن بر هکتار)و شاهد(بدون کود)در سه تکرار و در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. پس از ۷۵ روز و در مرحله ۵ برگی گیاه ذرت برداشت و همزمان نمونه برداری ازخاک گلدان ها صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارکودگاوی در سطح کودی ۵۰ تن باعث افزایش معنی دار EC،pH ، درصد ماده آلی و غلظت پتاسیم در خاک رسی در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد گردید. همچنین تیمارکمپوست در سطح کودی ۵۰ تن باعث افزایش معنیدار در سطح % ۱ غلظت های نیتروژن و فسفر در خاک رسی در مقایسه با تیمار کودگاوی و شاهد گردید. نتایج تجزیه گیاه نیز نشان داد که کمپوست در سطح کودی ۵۰ تن باعث افزایش معنی دار عملکرد گیاه و غلظت های نیتروژن و فسفر در اندام هوایی گیاه ذرت شد.