سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبرپور – کارشناس ارشد باغبانی، کارشناس بانک کشاورزی،
محمدجواد محمدی – کارشناس ارشد باغبانی
زینب صبوری – کارشناس کشاورزی
مظفر جباری – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی ت اثیر واکس زنی، پیچیدن تکی و تجمعی در ورقه پلاستیکی برکیفیت انار رقم رباب آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت اسپلیت پلات در ۷ تیمار (شاهد، واکس داخلی، واکس داخلی +تجارتی، پلاستیک تکی، واکس +پلاستیک تکی پلاستیک تجمعی، واکس + پلاستیک تجمعی ) در ۳ تکرار صورت گرفت و میوه ها به مدت ۴۵ماه در دو انبار سرد و معمولی نگهداری شدند. پس از پایان هر ۱/۵ماه فاکتورهای ویتامین ث، درصد کاهش وزن، و درصد آب پوست اندازه گیری گردید . بررسی آماری در سطح ۱ درصد آزمون دانکن انجام شد و نتایج بدست آمده نشان داد که نگهدای این رقم در انبار سرد با توجه به کمی کاهش وزن، حفظ کیفیت، حفظ وضعیف ظاهری ، ظرافت و شادابی اولیه میوه و همچنین برتری مشهود در فاکتورهای اندازه گیری شده، انبارسرد نسبت به انبار معمولی رجحان دارد . فاکتور اسیدیته در طول دوره ا نبارداری افزایش نشان داد . درصدکل مواد جامد در طول دوره انبارداری نسبت به ابتدای انبارداری کاهش نشان داد . فاکتورهای اسیدکل، ویتامین ث، درصد کاهش وزن، درصد میوه و درصد آب پوست در طول دوره انبارداری روند کاهش نشان داد . درجه حرارت۱±۵ و رطوبت نسبی ۱± ۸۵ درصد ا نبارسرد در طولانی شدن عمر انبار دارای وحفظ خصوصیات کمی وکیفی انار رقم رباب مناسب است . پوششهای پلی اتیلنی با جلوگیری از کاهش وزن میوه انار و حفظ کیفیت ظاهری میوه درطول مدت انبارهای مؤثر بودند بهترین نتایج در مورد خصوصیات کمی و کیفی با استفاده از واکس + پلاستیک تجمعی به دست آمد.