سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدکامران میرحسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی محمدی ترکاشوند –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول های حاوی هیدروکسی کینولین سولفات برطول عمرگل شاخه بریده لیسیانتوس تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴ تیمار و ۴تکرار به اجرا درآمد گلهای شاخه بریده رز درلوله های ازمایش که حاوی هیدروکسی کینولین سولفات ۰و۵۰و۱۵۰و۲۵۰ میلیگرم در۱ لیتر آب بودند قرارگرفتند طول عمرگل ها اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C انالیز شد نتایج نشان داد تیمارها توانستند طول عمرگل شاخه بریده لیسیانتوس را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهدو تفاوت معنی داری دربین تیمارها وجود داشت