سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نوشین نقش – دکترای فیزیولوژی جانوری
زهره نیکبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
منیر دودی – دکتری میکروبیولوژی

چکیده:

بیشتر گیاهان مفید و موثر دردرمان بیماریهای گوناگون هستند این شیوه درمانی باعث کاهش عوارض جانبی Side effects و جلوگیری ازمقاومت باکتریها به آنتی بیوتیک ها پزشکی می شود اثرات اسانس و عصاره بادرنجبویه نیز هنوز به طور کامل بروی باکتریها انجام نشده ست همچنین باکتری استافیلوکوکوس آرئوس یکی ازباکتریهای مهم بیماریزا برای بشر می باشد دراین تحقیق اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی و اسانس روغنی (Essential oil) برگهای گیاه بادرنجبویه ازخانواده نعنائیان برمیزان مهاررشد باکتری استافیلوکوکوس آرئوس درشرایط invitro مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق به منظور بررسی قطرهاله عدم رشد ازروش انتشار دیسک درآگار Disk agar diffusion استفاده شد بدین منظور از گیاه مزبور عصاره اتانلی ۸۰درصد و ۹۹/۹۹ درصد و اسانس روغنی تهیه شد سپس اثرات ضدباکتریایی این ماده ۲۴ ساعت بعدازتیمار بترتیب درغلظت های ۱۰۰۰و۵۰۰و۴۰۰و۲۰۰و۱۰۰و۵۰mg/ml ازعصاره اتانلی ۸۰درصد و ۹۹/۹۹ درصد و انسانس روغنی ۳/۱۲و۶/۲۵و۵۰و۲۵و۱۲/۵درصدمورد بررسی قرارگرفت به منظور مقایسه میانگین قطرهاله عدم رشد درگروه های شاهد و تیمار ازآزمون anova استفاده شد.