سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوشین نقش – دکتری فیزیولوژی جانوری
زهره نیکبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
منیر دودی – دکتری میکروبیولوژی

چکیده:

بیشتر گیاهان مفید و موثر دردرمان بیماریهای گوناگون هستند این شیوه درمانی باعث کاهش عوارض جانبی Side effects و جلوگیری ازمقاومت باکتریها به آنتی بیوتیک ها پزشکی می شود اثرات اسانس و عصاره بادرنجبویه نیز هنوز به طور کامل بروی باکتریها انجام نشده ست همچنین باکتری اشریشیاکلی یکی ازباکتریهای مهم بیماریزا برای بشر می باشد دراین تحقیق اثرات ضدباکتریایی اسانس روغنی (Essential oil) برگهای گیاه بادرنجبویه ازخانواده نعنائیان برمیزان مهاررشد باکتری اشریشیاکلی درشرایط invitro مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق به منظور بررسی قطرهاله عدم رشد ازروش انتشار دیسک درآگار Disk agar diffusion استفاده شد بدین منظور از گیاه مزبور اسانس روغنی تهیه شد سپس اثرات ضدباکتریایی این ماده ۲۴ ساعت بعدازتیمار این باکتری درغلظت های ۳/۱۲و۶/۲۵و۵۰و۲۵و۱۲/۵ درصد موردبررسی قرارگرفت مقایسه میزان قطرهاله عدم رشد اسانس روغنی بادرنجبوه با آنتی بیوتیک های رایج سفکسیم و سفتریاکسون نشان دهنده مهاربیولوژیکی باکتری اشریشیا کلی توسط این گیاه درشرایط invitro می باشد که ازاین روش می توان برای درمان عفونت های ناشی ازاین باکتری درانسان استفاده نمود.