سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا دهقانی – بخش گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پژوه
کمال احمدی –

چکیده:

سفید بالک گلخانه به عنوان یک آفت جدی مشکلات زیادی در محصولات گلخانه ایی و گیاهان زینتی ایجاد کرده است. استفاده از سموم مصنوعی که به منظور کنترل این آفت استفاده می شود سبب تخریب اکوسیستم و افزایش مقاومت در آفات شده است. از این رو در این تحقیق مقایسه اثرات سموم Neem oil و آبامکتین روی مرحله تخم و پورگی سفید بالک گلخانه در شرایط آزمایشگاه صورت گرفت. در هر دو آزمایش، قطعاتی از برگ لوبیا واجد تخم های ۷ روزه و پوره های تازه تفریخ شده روی سطح آگار ژل در داخل پتری دیش هایی به قطر ۵ سانتی متر قرار گرفت. در هر آزمایش تخم ها و پوره های تازه تفریخ شده به طور مجزا، با سم Neem oil ( به غلظت ۳ در هزار سم فرموله شده) و آبامکتین (به غلظت ۹میلی گرم ماده موثر در لیتر) به حجم معینی به صورت همگن اسپری شدند و در شاهد آب مقطر استفاده شد. نتایج نشان داد که درصد تلفات تخم و پوره در تیمارهای سم نسبت به شاهد به طور معنی داری بالاتر بوده است. همچنین این سموم روی طول دوران جنینی سفید بالک تاثیری نداشته ولی طول دوران پورگی را در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش می دهند که این افزایش در تیمار آبامکتین مشهودتر است. بنابراین شیوه هایی چون استفاده از ترکیبات گیاهی و حشره کشهای ارگانیک به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل آفات و کاهش خطرات در برنامه مدیریت آفات سودمند است