سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق افضلی نیا – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ف
علیداد کرمی – بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
ابوالقاسم الحانی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب
سید منصور علوی منش – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ف

چکیده:

گندم استراتژیک ترین محصول زراعی کشور است و کنجد هم یکی از دانه های روغنی مهم می باشد. کشت گندم در تناوب زراعی با کنجد رد مناطق جنوب و شرق استان فارس متداول می باشد که استفاده از روشهای خاک ورزی حفاظتی در کشت این دو محصول علاوه بر حفظ منابع آب و خاک، می تواند هزینه های تولید و عملکرد این دو محصول را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این تحقیق جهت بررسی اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر خصوصیات خاک، عملکرد گندم و کنجد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار رد شهرستان داراب اجرا گردید. تیمارهای تحقیق عبارت بودند از خاک ورزی مرسوم به عنوان تیمار شاهد، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی (کشت مستقیم گندم و کنجد) فاکتورهای رطوبت خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، عملکرد گندم و عملکرد کنجد در این تحقیق اندازه گیری شدند. دادههای تحقیق با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید و ازمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسه میانگین تیمارهای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث افزایش حفظ رطوبت خاک و عملکرد کنجد گردید . روشهای خاک ورزی تاثیر معین داری بر جرم مخصوص ظاهری خاک نداشتند هر چند که این پارامترها در روش کشت مستقیم اندکی افزایش نشان داد. عملکرد گندم در زوش کشت مستقیم حدود ۲۰ درد کمتر از عملکرد رد روش مرسوم بود اما انتظار می رود با ادامه تحقیق در سالهای آینده و بهبود شرایط فیزیکی خاک، این کاهش عملکرد جبران گردد.