سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا سبحانی پور – فوق لیسانس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

چکیده:

یکی از سیستم های انسان محور ارتقاء بهره وری سیستم پیشنهادات می باشد . نظام مدیریت مشارکتی دارای پشتوانه غنی در باورهای دینی و بخصوص در اسلام می باشد. امر به معروف و مشاوره مستقیماً در راهبردهای این نظاممطرح می گردند و همچنین تشکر و پرداخت پاداش و کسانی که افکار و نظریات جدید ارائه می نمایند انگیزه های لازم را برای شرکت بیشتر و مستمر همگانی در این نظام فراهم می سازد و افراد دانا و دلسوز جامعه از افراد منفعل وبیتفاوت تمیز داده می شوند کورت اوین نشان داد که هرگاه مردم در کارگردانی کارها مشارکت داشته باشند ، اندازه مقاومت و ایستادگی آنان در برابر دگرگون سازی ، نوسازی و نو آفرینی کاهش می یابد و راه سازگاری را در پیش میگیرند. ( دوبرین، ۱۹۹۶ ) شرط اساسی برای دستیابی به موفقیت عالی، آشنایی مدیران ارشد سازمان در مشارکت وپشتیبانی قوی و همه جانبه از اهداف نظام در تمام مدت اجرا می باشد. سازمانها مجموعه ای از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستا یتحقق مجموعه هدفهای از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند .در میان این عوامل، بنا بر نظر متخصصان علوم انسا نی و مدیریت، عوامل انسانی نقشی بی بدیل، قابل توجه و تعیین کننده را دارند تا آنجا که امروزه نظریه های مد یریتیپیشرفته، منابع انسانی را از عوامل زیر بنائی فرآیند توسعه می شناسند و هر گونه توفیق در فرآیند توسعه پایدار را مشروط و منوط به توفیق در توسعه منابع انسانی می دانند. از این رو اهمیت و ضر ورت توجه به نظامهای مدیریتیتوسعه دهنده منابع انسانی مشخص می شود .مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها یکی از سیستم های مدیریتی است که می کوشد از طریق ایجاد همفکری، مشارکت و ارج نهادن به کارهای گروهی موجب شود تا امور به بهترین شکل ممکنانجام شود. یکی از رویکردهای استفاده از تکنیک نظام پیشنهادها در سازمان، توجه به این دیدگاه در عرصه منابع انسا نی است که سازمان های امروزی نیازمند کارکنان توانمندتر برای بقا در عرصه رقابت هستند و یکی از شیوه ها ی توانمند سازی کارکنان، درگیر ساختن فکری تک تک آنان در بازنگری فرآیندها و فعالیت های سازمان است .تحقیق حاضر می کوشد با محوریت نقش منابع انسانی (کارکنان و مدیران) در اجرای نظام پیشنهادها به مقایسه نظرات کارکنان و مدیران در اجرای این سیستم مدیریتی در سه سازمان استانداری، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان جهاد کشاورزی استان قم بپردازد .تحقیق حاضر در ادامه به تحلیل نظرات کارکنان این سازمانها و پاسخ به فرض یات از پ یش تعیین شده خواهد پرداخت.