سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد خلفی – البرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه مهندسی مواد و متالورژی، گرا
ولی الله دشتی زاد – تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مواد پیشرفته و ا
علی کفلو – تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مواد پیشرفته و ا
نجیبه طلوع – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، گرایش مت

چکیده:

تطابق مناسب بین ضریب انبساط حرارتی آلیاژ کوار با شیشه ی بوروسیلیکاتی سبب شده که این آلیاژ به طور گسترده ای در ایجاداتصال آب بند بین دو قسمت شیشه ای و فلزی در صنایع میکروالکترونیک، رسیورهای حرارتی و… مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، آلیاژ فلزی با دوروش مختلف گرمایش القاییRF)و گرمایش تابشیIR) تا دمای ۰۰° گرم شد و سپس فرآیند اتصال به شیشه ی بوروسیلیکاتی انجام پذیرفت و کیفیت اتصال ایجاد شده در هریک از دوحالت، با بررسی میکروسکوپی فصلمشترک اتصال توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)همراه با آنالیزEDS به صورت نقطه ای و خطی و اندازه گیری استحکام کششی نمونه اتصال مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل مقایسه شد. بررسی و مقایسه ی نتایج بدست آمده از دو روش نشان می دهد که ایجاد اتصال آب بند با هریک از دو روش فوق نتایج مطلوب و کم و بیش یکسانی را به همراه دارد. با این همه روش القایی برای ایجاد اتصال با عرض کم و هندسه ی حلقوی مناسب تر بوده و روش تابشی برای ایجاد اتصالات دارای شکل نامنظم و نامتقارن تناسب بیشتری داشته و محدودیت کمتری را از نظر هندسه ی اتصال به همراه دارد