سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباس ابوالقاسمی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نریمانی – استاددانشگاه محقق اردبیلی
سعید رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

اختلال نقص توجه / بیش فعالی یک الگوی رفتاری است که علاوه بردوره کودکی دربزرگسالی ظاهر می شود و از نظرتکاملی با میزان نامتناسبی از عدم توجه تکانش و پرتحرکی بروز می کند تیتر ۱۹۹۸ اختلال ADHD برای بسیایر از دانش آموزان مشکلات قابل توجهی ایجاد می کند و برعملکرد شناختی اجتماعی هیجانی خانوادگی آنان و سپس دربزرگسالی برعملکرد شغلی و زناشویی انها تاثیر می گذارد علیزاده ۱۳۸۳ تحقیقات درمورد شیوع اختلال ADHD نشان داده اند که در ۴ تا ۱۰ درصد جمعیت کودکان شایع می باشد اسکونتی و همکاران ۲۰۰۷ و فقط محدود به دوره کودکی نیست بلکه در ۵۰ تا ۸۰ درصد موارد درنوجوانی دیده می شود بارکلی ۱۹۹۷ گزارش ها نشان میدهد که ۳۵ درصد نوجوانان دارای ADHD دست کم یکبار از مدرسه اخراج شده اندو این درصد ها درنوجوانان عادی ۸ تا ۱۰ درصد بوده است گلداستین و گلداستین ۱۹۹۸ شواهدی وجود دارد که بالا رفتن سطح خودکارآمدی دردانش آ»وزان باعث افزیاش انگیزش تحصیلی م شود گلاور و برونتینگ ترجمه علینقی خرازی ۱۳۸۳ درواقع از جمله متغیرهای تاثیر گذارکه احتمال می رود سطوح ان در نوجوانان مبتلا به ADHD پایین باشد خودکارآمدی است