سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل خسروجردی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا تابش پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
علی کیهانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ساختمانهایی که در نزدیکی گسل قرار گرفتهاند باید برای شرایط متناظر نگاشت زمین در ناحیه گسل، طراحی شوند. با توجه به وجود گسلهای فراوان و نزدیکی آنها به مناطق مسکونی در اکثر شهرهای مهم ایران از جمله تهران و تبریز، لزوم لحاظ این اثر درآییننامه ایران نیز احساس میشود. بدین منظور در این مقاله به بررسی و مقایسه چگونگی لحاظ اثر زلزله نزدیک گسل در طیف طرح آییننامه کشورهای مختلف پرداخته شده است. غالبا این اثر باعث افزایش برش پایه در نواحی نزدیک گسل میشود که با ضرایبی در طیف طرح اعمال میشود. ضرایب حوزه نزدیک تابعی از فاصله و پریود میباشند. این ضرایب به طور صریح در طیف طرح آییننامههای آمریکا و نیوزیلند و تایوان لحاظ شده است.