سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی فرهادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم تهران
امین کشاورز – استادیار دانشکده فنی دانشگاه خلیج‌فارس

چکیده:

آنالیز پایداری شیروانی‌های یه خاکی نیز یکی از پیچیده‌ترین مسائل مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد که تاکنون روش‌های عددی مختلفی برای آن ارائه گردیده است. در این مقاله ضرایب اطمینان و نتایج حاصل از ابزار گذاری جهت قرائت نیروی کششی مسلح کننده و تنش آن در شیروانی مصطلح در دو مقطع متفاوت از آرایش مسلح کننده‌ها با نتایج نرم‌افزارهای Plaxis V-8.2 Professional ، Slide(5.014) ReSSA(2.0)،، که به ترتیب با روش‌های مبتنی بر اجزاء محدود و اصول تعادل حدی توسعه یافته‌اند مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از آن چیزهای عددی هم‌بستگی و همخوانی منطقی و قابل قبولی با نتایج حاصل از ابزار دقیق را نشان می‌دهد .