سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه باقی پور – دانشگاه جامع علمی کاربردی- تایدواتر،انزلی، ایران
علیرضا فخاری زواره – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، اوین

چکیده:

در این تحقیق یک روش سریع، ساده و مؤثر برای استخراج و مقایسه بنزین و نفت در نمونههای آبی با حلال از فضای فوقانی با استفاده از کروماتوگرافی گازی در حدppm مورد مطالعه قرار گرفت. برای حصول بیشترین میزان استخراج عوامل مؤثر بر استخراج از قبیل نوع حلال استخراج کننده، نوع استاندارد داخلی، مدت زمان استخراج، حجم فضای فوقانی، حجم میکرو قطره، دمای محلول نمونه، سرعت همزدن نمونه و قدرت یونی محلول نمونه مورد بررس ی قرار گرفتند . در شرا یط بهینه، هگزادکان به عنوان حلال استخراجی برای هر دو و دودکان به عنوان استاندارد داخلی بنزین و اکتان برای نفت، مدت زمان استخراج ۱۵ دقیقه برای بنزین و ۲۵ دقیقه برای نفت، حجم فضای فوقانی ۷ میلیلیتر برای بنزین و ۶ میلی لیتر برای نفت، حجم حلال استخراجی ۳ میکرولیتر برای هر دو، دمای محلول نمونه۳۰درجه برای بنزین و ۵۰درجه برای نفت و سرعت همزدن ۱۰۰۰rpm برای هردوحاصل شد