سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان ، دانشگاه ت
محمود مشعل – استادیار گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران
قاسم زارعی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
مریم وراوی پور – استادیار گروه آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران

چکیده:

هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از خصوصیات بسیار مهم فیزیکی خاک است که در پروژه های آبیاری و زهکشی کاربرد فراوان دارد. یکی از روش های مناسب برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی روش پرمامتر گلف است. این روش یک روش ساده بوده و با استفاده از آن می توان آزمایش را در مدت زمان کوتاهی توسط یک نفر انجام داد . در مطالعه ای که در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به وسیله دستگاه پرمامتر گلف مدل ۲۸۰۰k1 ، انجام گرفت ، تعداد ۲۰ چاهک به فواصل ۱/۲ متر از یکدیگر حفر و همچنین بافت رسی مزرعه با روش هیدرومتری مشخص گردید . دبی خروجی از پرمامتر ، تحت چهار بار ثابت آبی (H) و ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ سانتی متر اندازه گیری شد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع صحرایی (Kfs) و پتانسیل جریان ماتریک (Øm) ، بر اساس آزمایش های موفق و توسط آنالیزهای گالف مورد ارزیابی قرار گرفت . با توجه به نتایج بدست آمد ؛ ۱- مقادیر میانگین حسابی آنالیز تک عمقی ریچاردز ( با فرض ۱۲=*) ، کمتر از سایر آنالیزهای گلف بدست آمد. ۲- آنالیز لاپلاس ، میانگین بسیار بالایی نسبت به سایر آنالیز ها داشت.۳- آنالیز دو عمقی گلف با آنالیز رگرسیون پایه ای ریچاردز بیشترین همبستگی را نشان داد (۰/۹۵= R).