سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی دهقان منشادی –
فیروز علی نیا –
تیمور اسلام کیش –

چکیده:

کانسار چاهمیر یک کانسار روی و سرب است که در جنوب شرق حوضه بافق و در مرکز ایران واقع شده ویکی از چند کانسار نوع سدکس در این منطقه است (مانند کوشک، زریگان و درهدهو). برای اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده این کانسار ۷۲ نمونه رسوبات آبراههای برداشت شد و نمونهها با استفاده از دستگاهICP-MS برای ۳۴ عنصر آنالیز گردید. با پردازش مقدماتی نتایج آنالیز، ۲۳ عنصر برای مراحل بعدی کار انتخاب و دادههای خام با کمک نقشه زمینشناسی منطقه به دادههای شاخص غنیشدگی تبدیل شد.برای جداسازی آنومالیها از زمینه، از روش ساختاری فرکتالی محیط- مساحت و عیار- مساحت استفاده شد و برای اینکه نتایج دقیقتر باشد، جداسازی انجام شده با روشهای غیرساختاری دیگر P.N ، X + 2S ) وآنالیز فاکتوری) نیز مقایسه و بررسی گردید. در نهایت برای منطقه مورد بررسی سه نوع نقشه اصلی رسم شد که شامل نقشه فرکتالی عیار- مساحت، نقشه نمادین با روش X + 2S و نقشه امتیازات فاکتوری است. نتایج این بررسی علاوه بر اینکه برتری روش فرکتال را در مقابل روشهای غیرساختاری نشان میدهد برخی ازخصوصیات ژئوشیمیایی معادن ماسیوسولفید نوع سدکس را نیز تأیید کرده است (افزایش باریم و منگنز در اطراف کانسار، کاهش استرانسیوم در منطقه و…).