سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام فتحی هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

موضوع آلودگی آب ها نه تنها در کشورهای صنعتی بلکه در کشورهای درحال توسعه نیز مطرح است. در بیشتر شهرهای ایران که آب شرب از منابع زیرزمینی تامین می شود، باید به آلودگی این منابع به نیترات و فسفات توجه شود. هدف از این پژوهش، بررسی آلودگی آبخوان دشت شهرکرد به نیترات و فسفات از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ و تهیه نقشه های پهنه بندی نیترات و فسفات در این آبخوان است. برای این منظور از ۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی در سه نوبت در سال ۱۳۸۹ نمونه برداری و غلظت نیترات و فسفات اندازه گیری شد و با داده های نیترات و فسفات سال۱۳۸۶ مقایسه شدند. از ۹٫۳ ArcGIS برای ترسیم نقشه ها استفاده شد. در طی سه نوبت نمونه برداری در سال ۱۳۸۹ میانگین غلظت نیترات آبخوان بین ۲۱ تا ۲۶ و میانگین غلظت فسفات بین ۰۷/۰ تا ۱۲/۰ میلی گرم بر لیتر در تغییر بود در حالی که میانگین غلظت نیترات و فسفات در سال ۸۶ به ترتیب ۱۸و ۰۵/۰ میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شده بود. مقایسه نتایج این پژوهش با داده های سال ۱۳۸۶ نشان داد که غلظت نیترات و فسفات آب زیرزمینی دشت شهرکرد افزایش یافته است. بررسی نقشه های سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ نشان داد که غلظت نیترات و فسفات در بخش های جنوبی دشت حداکثر است، به طوری که غلظت نیترات برخی از چاه ها در سال ۸۹ نسبت به سال۸۶ در قسمت های جنوبی بیشتر از حد مجاز mg/L 45 شده بود. شاید دلیل اصلی بالا بودن غلظت نیترات در این بخش به علت قرارگیری تصفیه خانه شهرکرد در این بخش باشد