سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین غفوریان ابدی – دکتری عمومی دامپزشکی
گیتی کریم – استاد گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

یرسینیا باکتری است که در اغلب محیط ها از جمله دستگاه گوارش گونه های مختلف پستانداران یافت می شود. بنابراین شیروفرآورده های آن ممکن است حاوی باکتری باشند ، در مواردی که پاستوریزاسیون ناقص انجام شود ویا آلودگی ثانویه پیش بیایداحتمال حضور باکتری افزایش می یابد. مطالعه حاضر جهت بررسی آلودگی شیر خام به یرسینیا انتروکولیتیکا در مشهد در طی تابستان طراحی شده است. دراین تحقیق ۱۰۰ نمونه شیر خام از مرکز جمع آوری شیرخام مشهد و ۱۰۰ نمونه دیگر از شیرخام توزیع شده در فروشگاه ها جمع آوری شده وبا رعایت زنجیره سرما و تحت شرایط استریل به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی انتقال داده شد . کلیه نمونه در محیطPSBغنی سازی شده و سپس درمحیطCIN کشت داده شد. نتایج حاکی از آن بود که از هیچ یک از نمونه ها یرسینیاانتروکولیتیکا جدا نگردید